Publicații Oficiale

Ce sunt documentele publice?

Documentele publice sunt documente emise de autoritățile statului. Acestea prezintă informații de interes public.

Ce avantaje oferă Modulul Publicații Oficiale?

Modulul de Publicatii Oficiale permite efectuarea de căutări simultan în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în Monitorul Oficial (toate cele 7 părți - inclusiv Partea a IV-a, destinată agenților economici) și OSIM.

Ce este Buletinul Procedurilor de Insolvenţă?

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI) reprezintă publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este publicat în fiecare zi lucrătoare (de luni până vineri inclusiv).

Din ce dată pot căuta informaţiile publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă?

Informaţiile găsite în aplicaţie privind publicările în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă sunt disponibile începând cu ultimul trimestru al anului 2009, mai exact octombrie 2009.

Ce informaţii se află în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă?

 • Citaţii;
 • Comunicări;
 • Convocări;
 • Hotărâri Judecătoreşti;
 • Notificări;
 • Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvenţă, în baza legii 85/2014.

Ce este Monitorul Oficial al României?

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de legea privind Monitorul Oficial şi de alte acte normative. Este reglementat prin Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

Cum este structurat Monitorul Oficial al României?

Monitorul Oficial al României cuprinde 7 (şapte) părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării.

În cadrul Aplicaţiei EBAS găsim toate cele 7 părţi.

Ce informaţii se află în Monitorul Oficial al României şi de când?

Partea I - LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE, începând cu anul 1990:

 • Actele juridice ale Parlamentului, actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor două Camere;
 • Actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților şi Senatului;
 • Decizii ale președinților Camerei Deputaților şi Senatului;
 • Actele Președintelui României;
 • Actele Guvernului;
 • Deciziile primului-ministru;
 • Actele normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenței lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;
 • Actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome şi de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;
 • Deciziile, hotărârile şi avizele Curții Constituționale;
 • Acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii;
 • Deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;


Partea a II-a - DEZBATERI PARLAMENTARE, începând cu anul 2001:

 • Stenogramele ședințelor Camerei Deputaților şi Senatului;
 • Stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților şi Senatului;
 • Sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților şi Senatului;
 • Rapoartele şi dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;
 • Intrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice la care nu s-a răspuns;
 • Alte acte prevăzute de lege.


Partea a III-a - PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI, începând cu anul 2001:

 • Dispoziții legale;
 • Acte juridice;
 • Înscrisuri;
 • Comunicări;
 • Anunțuri şi altele asemenea. De exemplu: pierderi de acte, concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice.


Partea a IV-a - PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI, începând cu anul 2001:

Aici găsim acte juridice referitoare la agenţii economici, dar şi la alte persoane juridice. Acestea sunt:

1. Acte ale societatilor comerciale ce se preiau direct de RAMO (Regia Autonoma Monitorul Oficial):

 • Convocări ale Adunării Generală a Acţionarilor;
 • Somaţii colective;
 • Decizii de anulare a acţiunilor;
 • Raport de activitate şi extras situaţie financiară;
 • Anunt întocmit în baza art. 185, alin. 4 din legea 31/1990 ( societăţile care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz);
 • Alte acte care se publică în Monitorul Oficial Partea a IV-a:

- hotărârea de confirmare a planului de reorganizare judiciară – Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei;

- anunţul privind organizarea licitaţiei de concesionare de către administraţia zonei libere – H.G. nr. 1998/2004;

- rapoarte de activitate şi bilanţuri anuale ale asociaţiilor şi fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică – O.G. nr. 26/2000;

- hotărârea de recunoaştere în România a persoanelor juridice străine fără scop patrimonial – Legea nr. 105/1992;

- hotărâri judecătoreşti de admitere a modificării statutului partidului politic – Legea partidelor politice nr. 14/2003;

- hotărâri judecătoreşti de înfiinţare/modificare statute/dizolvare a societăţii agricole, precum şi hotărârile asociaţilor de dizolvare a societăţii agricole – Legea nr. 36/1991;

- hotărârea tribunalului de deschidere a procedurii falimentului – Legea nr. 503/2004;

- listele cuprinzând societăţile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deţinute sunt oferite spre concesionare sau arendare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei – Legea nr. 268/2001;

- decizii de acordare, anulare sau suspendare a agreării în calitate de expert vamal autorizat – Decizia nr. 1075/1997;

- decizii de acordare, anulare sau suspendare a autorizării transportatorilor în trafic internaţional care utilizează sistemul de transport al coletelor „uşă în uşă“ – Decizia nr. 1077/1997;

- decizia de încetare a concesiunii petroliere – Legea petrolului nr. 238/2004;

- decizii ale Preşedintelui ANRSC de acordare a licenţelor şi/sau autorizaţiilor, precum şi ordinul de suspendare a licenţei şi/sau autorizaţiei – Ordinul nr. 140/2003;

- liste centralizate ale consumatorilor eligibili de gaze naturale – Decizia nr. 147/2001;

- lista cuprinzând agenţii de muncă temporară autorizaţi şi pe cei cărora li s-a retras sau care au depus autorizaţia – H.G. nr. 938/2004;

- indicatorii sintetici ai execuţiei bugetare – Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată;

- tabele nominale cuprinzând experţii tehnici judiciari – O.G. nr. 2/21.01.2000;

- tabele nominale cu experţii criminalişti autorizaţi – O.G. nr. 75/2000;

- autorizarea, modificarea sau retragerea autorizaţiilor Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare – Ordinul nr. 855/2001/98/90/2002;

- anunţurile de vânzare a bunurilor la licitaţie – O.G. nr. 92/2003;

- cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, precum şi tarifele ajustate – Ordinul nr. 1.231/2005;

- ordinul de autorizare a constituirii organizaţiei de îmbunătăţiri funciare şi de înregistrare a acesteia sau de respingere a cererii – H.G. nr. 1872/2005;

- hotărârea de dizolvare a organizaţiei de îmbunătăţiri funciare sau federaţiei, prin care se numesc şi lichidatorii - H.G. nr. 1872/2005;

- hotărârile membrilor fondului de securitizare – Legea nr. 31/2006;

- anunţul privind retragerea autorizaţiei fondului de pensii şi a autorizaţiei de administrare a administratorului – Legea nr. 411/2004;

- încetarea valabilităţii autorizaţiei unei instituţii de credit şi hotărârea BNR de retragere a autorizaţiei – Ordonanţa de urgenţă nr. 99/06.12.2006;

- informaţiile publicate în broşura informativă despre activitatea desfăşurată în anul precedent - Legea nr. 411/2004;

- anunţul privind retragerea avizului depozitarului - Legea nr. 411/2004;

- deciziile directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor de retragere sau suspendare a certificatului de înregistrare – O.G. nr. 25/2006;

- anularea acţiunilor „ISCIR – CERT“ – S.A. – H.G. nr. 182/2005;

2. Acte ale societăţilor comerciale ce se preiau direct prin intermediul ONRC ( Oficiul Naţional al Registrului Comerţului):

 • Incheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare, în conformitate cu dispoziţiile art. 60;
 • Hotărârile adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (4);
 • Deciziile consiliului de administraţie/directoratului privind: numirea directorilor, orice schimbare în persoana administratorilor sau directorilor, înregistrarea primilor membri ai directoratului, orice schimbare în persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere, în conformitate cu dispoziţiile art. 15319;
 • Deciziile consiliului de administraţie/directoratului cu privire la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 2201 alin. (4);
 • Notificarea privind depunerea de către fondatori a raportului experţilor cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a bunurilor aportate, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. (2);
 • Notificarea privind depunerea textului actualizat al actului constitutiv, în conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. (4) şi (5);
 • Actul modificator, în conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. (4) şi (5);
 • Actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante, în conformitate cu dispoziţiile art. 248 alin. (1);
 • Prospectul de emisiune, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (3);
 • Proiectul de fuziune/divizare, vizat de judecătorul delegat, în conformitate cu dispoziţiile art. 242 alin. (2);
 • Hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii societăţii, în extras, în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (3);
 • Hotărârea irevocabilă de anulare a hotărârilor adunării generale, contrare legii sau actului constitutiv, în conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (10);
 • Dispozitivul hotărârii irevocabile de excludere, în conformitate cu dispoziţiile art. 223 alin. (4);
 • Hotărârea judecătorească de dizolvare a societăţii comerciale, în conformitate cu dispoziţiile art. 232 alin. (1) şi (2) şi art. 237 alin. (1);
 • Lista societăţilor dizolvate, în cazul existenţei mai multor hotărâri judecătoreşti de dizolvare, în conformitate cu dispoziţiile art. 237 alin. (4);
 • Anunţul privind depunerea situaţiilor financiare anuale, însoţite de raportul consiliului de administraţie/directoratului, de raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum şi de procesul-verbal al adunării generale, pentru societăţile comerciale care au cifra de afaceri de peste 10 milioane lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 185 alin. (2);
 • Actul de numire a lichidatorilor, cu menţionarea puterilor conferite acestora, sentinţa care îi ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana acestora sau la puterile conferite, în conformitate cu dispoziţiile art. 252 alin. (1) lit. b);
 • Aarea de seamă asupra gestiunii administratorilor/directoratului, împreună cu bilanţul final de lichidare, în conformitate cu dispoziţiile art. 266 alin. (1);
 • Situaţia financiară semnată de lichidatori, în conformitate cu dispoziţiile art. 268 alin. (2).


Partea a V-a - CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ, începând cu anul 2001:

În Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi de ramură, convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.


Partea a VI-a - ACHIZIŢII PUBLICE, începând cu anul 2001:

 • Anunţuri de intenţie, de participare, de atribuire referitoare la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii;
 • Anunţuri de participare şi atribuire privind concesiunea de bunuri, lucrări (activităţi) şi servicii;
 • Anunţuri de participare şi atribuire pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice;
 • Anunţuri privind finanţarea nerambursabilă;
 • Alte anunţuri a căror publicare este prevăzută de lege.


Partea a VII-a - PUBLICAŢII ALE SOCIETĂŢILOR COOPERATIVE, începând cu anul 2001:

 • Incheierea judecătorului-delegat de înmatriculare în registrul comertului a societății cooperative, conform Legii nr. 1/2005;
 • Hotărârea adunarii generale opozabilă părților. În cazul în care această hotărâre implică modificarea actului constitutiv, se publică numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificatoare;
 • Hotărârea judecătorească irevocabilă de anulare a hotărârii adunării generale;
 • Hotărârea adoptată de adunarea generală a membrilor cooperatori prin care se aprobă situaţia financiară anuală;
 • Hotărârea adunării generale pentru majorarea capitalului social, numai dacă majorarea este mai mare de 10%;
 • Proiectul de fuziune sau de diviziune, vizat de judecătorul-delegat, integral sau în extras, potrivit dispoziţiei judecătorului-delegat sau cererii părţilor, cu cel puţin 30 de zile înaintea adunării generale a membrilor cooperatori;
 • Actul modificator al actului constitutiv al societăţii cooperative absorbante, vizat de judecătorul-delegat;
 • Actul prin care se comunică la registrul comerţului dizolvarea societăţii;
 • Actul de numire a lichidatorilor, precum şi orice alt act care ar aduce schimbări în persoana acestora.

Ce este Buletinul Oficial de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM?

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplică politica în domeniu. De asemenea, administrează următoarele legi şi acte normative care definesc legislaţia română în domeniul protecţiei proprietăţii industriale:Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.

Cum este structurat Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.)?

OSIM este împarţit în secţiuni. In fiecare secţiune se publică o serie de informaţii.

Ce informaţii se află în Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) şi de când?

Secţiunea Brevete de Invenţie, începând cu anul 1994:

Conţine rezumatele cererilor de brevet şi brevetelor acordate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile. Anexa 1 - Cereri şi Certificate Suplimentare de Protecţie ; Anexa 2 - Modele de utilitate

Secţiunea Mărci şi indicaţii geografice, începând cu anul 2007:

Conţine datele complete privind mărcile înregistrate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al mărcilor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile.

Secţiunea Desene şi Modele, începând cu anul 2007:

Conţine toate datele cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor, depuse la OSIM, listele certificatelor înregistrate, modificările survenite în statutul juridic etc.

Secţiunea Protecţia Noilor Soiuri de Plante, începând cu anul 2009:

Conţine cererile de brevete pentru soiuri, denumirile propuse şi denumirile acceptate, brevetele de soiuri acordate în vigoare sau deciziile oferite de licenţe pentru exploatarea soiurilor şi alte informaţii de specialitate ca, de pildă Legea 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, regulament formular, norme tehnice de examinare a soiurilor etc.

Secţiunea Cereri de Brevete de Invenţie Europene cu efecte extinse, conform prevederilor Legii nr. 32/1997, începând cu anul 2007:

Conţine rezumatele cererilor de brevet de invenţie europene cu efecte extinse în România, conform prevederilor Legii nr. 32/1997, brevete de invenţie europene cu efecte în România şi diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor.