Obsolete‎ > ‎

Publicații Oficiale - old

În modulul Publicații Oficiale puteți căuta documente din Buletinul Procedurilor de Insolvență, Monitorul Oficial al României, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Licitații publice din Uniunea Europeană și România, Bănci Centrale, Statistici Oficiale, Buletinul Oficial OSIM. 
Acest modul este împărțit în etichete, având același nume cu numele publicațiilor. 

Cuprins

 1. 1 Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
 2. 2 Monitorul Oficial al Romaniei (complet)
  1. 2.1 Partea I - LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE
  2. 2.2 Partea a II-a - DEZBATERI PARLAMENTARE
  3. 2.3 Partea a III-a - PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
  4. 2.4 Partea a IV-a - PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
  5. 2.5 Partea a V-a - CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ
  6. 2.6 Partea a VI-a - ACHIZIŢII PUBLICE
  7. 2.7 Partea a VII-a - PUBLICAŢII ALE SOCIETĂŢILOR COOPERATIVE
 3. 3 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 4. 4 Licitaţii publice Uniunea Europeana-România
  1. 4.1 Coduri CPV
 5. 5 Bănci centrale
  1. 5.1 Băncii Naţionale a României (BNR)
  2. 5.2 Băncii Naţionale a Moldovei (BNM)
  3. 5.3 Băncii Centrale Europene (BCE)
   1. 5.3.1 Buletin lunar 
   2. 5.3.2 Raport de convergenţă 
   3. 5.3.3 Raport anual
 6. 6 Statistici Oficiale
  1. 6.1 Publicaţii ale Institutului Naţional de Statistică din România (INS)
  2. 6.2 Publicaţii ale Biroul Naţional de Statistică din Republica Moldova (BNS)
   1. 6.2.1 Situaţia social-economică a Republicii Moldova
   2. 6.2.2 Buletin statistic trimestrial
   3. 6.2.3 Anuarul Statistic
 7. 7 Buletinul Oficial - OSIM
  1. 7.1 Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Brevete de Invenţie.
  2. 7.2 Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Mărci şi indicaţii geografice.
  3. 7.3 Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Desene şi Modele.
  4. 7.4 Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Protecţia Noilor Soiuri de Plante.
  5. 7.5 Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Cereri de Brevete de Invenţie Europene cu efecte extinse, conform prevederilor Legii nr. 32/1997.

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI) reprezintă publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea citaţiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidator după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este publicat în fiecare zi lucrătoare (de luni până vineri inclusiv).

Informaţiile pentru Buletinul Procedurilor de Insolvenţă sunt disponibile începând cu ultimul trimestru al anului 2009.

 Un triunghi roşu cu baza sus şi vârful în jos este semnul grafic distinctiv pentru Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, între Publicaţiile Oficiale din EBAS.


Monitorul Oficial al Romaniei (complet)

Publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de legea privind Monitorul Oficial şi de alte acte normative. Este reglementat prin Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Cuprinde 7 (şapte) părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării. Informaţiile pot fi găsite începând cu anul 2001 până la zi (Partea I este din 1989), căutarea făcându-se în toate cele şapte părţi ale Monitorului Oficial. 

 Un pătrat roşu este semnul grafic distinctiv pentru Monitorul Oficial al României, între Publicaţiile Oficiale din EBAS.

Monitorul Oficial al României are 7 părți:

Partea I - LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE

Actele juridice ale Parlamentului, actele cu caracter politic ale Parlamentului și ale celor două Camere; actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit legii; decizii ale președinților Camerei Deputaților și Senatului; actele Președintelui României; actele Guvernului; deciziile primului-ministru, potrivit legii; actele normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenței lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii; actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii; deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale; acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii; deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii; deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât; actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii; deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale; acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii; deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii; deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;

Partea a II-a - DEZBATERI PARLAMENTARE

stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și Senatului; stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului; sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului; rapoartele și dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament; întrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice la care nu s-a răspuns; alte acte prevăzute de lege.

Partea a III-a - PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI

În temeiul unor dispoziții legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunțuri și altele asemenea. De exemplu: pierderi de acte, concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice.

Partea a IV-a - PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI

În temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la operatori economici și la alte categorii de persoane juridice, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

Partea a V-a - CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ

În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și de ramură, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

Partea a VI-a - ACHIZIŢII PUBLICE

 În Partea a VI-a se publică anunțurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și alte anunțuri stabilite prin dispoziții legale.

Partea a VII-a - PUBLICAŢII ALE SOCIETĂŢILOR COOPERATIVE

În temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la societăți cooperative și la alte categorii de persoane juridice înființate de societățile cooperative, precum și alte acte referitoare la cooperație, stabilite prin dispoziții legale.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Jurnalul Oficial - UE) este publicat în cele 20 de limbi oficiale ale Uniunii Europene (UE) şi se publică dimineaţa devreme, după fiecare zi lucrătoare.

Cuprinde două serii conexe (L pentru legislaţie şi C pentru informări şi comunicări) şi un supliment (S pentru achiziţii publice). E şi A sunt Jurnale Oficiale publicate ca anexe la seria C (de exemplu C 307 A, C 309 E).

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pot fi găsite informaţii din seriile L şi C (CA, CE) începând cu anul 2010, iar din seria S, anunţurile privind achiziţiile publice din România, în limba română, începând cu mai 2010.

  Un pătrat albastru este semnul grafic distinctiv pentru Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, între Publicaţiile Oficiale din EBAS.


Licitaţii publice Uniunea Europeana-România

Reprezintă un supliment de achiziţii ce vizează achiziţionarea de bunuri pentru instutuţiile publice. Căutarea în acest modul se va face după o serie de coduri CPV. 

Coduri CPV

Aici găsiți lista completă a codurilor CVP:

Coduri CVPBănci centrale

Cuprinde publicații ale:

Băncii Naţionale a României (BNR)

Banca Naţională a României editează o serie de publicaţii periodice precum - Buletin lunar, Buletin de conjunctură, Raport asupra inflaţiei, Balanţa de plăţi, Investiţii străine directe, Raport asupra stabilităţii financiare, Raport anual.

Băncii Naţionale a Moldovei (BNM)

Banca Naţională a Moldovei editează o serie de publicaţii periodice precum: Buletin lunar, Buletin trimestrial, Balanţa de plăţi, Situaţii financiare, Raport anual.

Băncii Centrale Europene (BCE)

Buletin lunar 

Fiecare Buletin Lunar cuprinde o analiză detaliată a situaţiei economice predominante, precum şi riscurile la adresa stabilităţii preţurilor. În limba română sunt publicate numai numerele din ultima lună a unui trimestru (martie, iunie, septembrie şi decembrie).

Raport de convergenţă 

Este publicat de către BCE, cel puţin o dată la doi ani - sau la cererea unui stat membru cu derogare şi priveşte progresele realizate în îndeplinirea de către statele membre a obligaţiilor lor privind realizarea uniunii economice şi monetare.

Raport anual

Descrie activităţile Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi rapoarte privitoare la politica monetară a Eurosistemului a anului precedent.


Statistici Oficiale

Publicaţii ale Institutului Naţional de Statistică din România (INS)

Buletin statistic de comerţ internaţional, Buletin statistic de industrie, Buletin statistic lunar, Buletin statistic de preţuri, Anuarul Statistic.

Publicaţii ale Biroul Naţional de Statistică din Republica Moldova (BNS)

Situaţia social-economică a Republicii Moldova

Conţine informaţii statistice trimestriale despre situaţia economică, socială şi demografică a Republicii Moldova. Publicaţia este structurată în şapte compartimente, ce se referă la: produsul intern brut; sectorul de producţie (industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, comerţul exterior); preţuri; finanţe (executarea bugetului public naţional, activitatea agenţilor economici, activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, activitatea băncilor comerciale, credite, depuneri băneşti şi rotaţia de casă, asigurări, piaţa hîrtiilor de valoare); situaţia socială (remunerarea muncii, pensii, piaţa forţei de muncă, şomajul, situaţia demografică, ocrotirea sănătăţii, infracţiuni). De asemenea, în publicaţie este făcută o descriere succintă a indicatorilor macro-economici cu privire la situaţia social-economică a UTA Găgăuzia, precum şi precizări metodologice cu referinţă la datele expuse. Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

Buletin statistic trimestrial

Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

Anuarul Statistic

Cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a Republicii Moldova. Anuarul este structurat în 23 de capitole şi include  tabele şi grafice, care cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în capital fix şi construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial, pe forme de proprietate, tipuri de activităţi. În fiecare capitol din Anuar sînt indicate atît sursele datelor conţinute, cît şi precizările metodologice la indicatorii principali.


Buletinul Oficial - OSIM

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplică politica în domeniu. De asemenea, administrează următoarele legi şi acte normative care definesc legislaţia română în domeniul protecţiei proprietăţii industriale:Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.

Publicaţii OSIM

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Brevete de Invenţie.

Conţine rezumatele cererilor de brevet şi brevetelor acordate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile.
Anexa 1 - Cereri şi Certificate Suplimentare de Protecţie
Anexa 2 - Modele de utilitate

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Mărci şi indicaţii geografice.

Conţine datele complete privind mărcile înregistrate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al mărcilor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile.

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Desene şi Modele.

Conţine toate datele cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor, depuse la OSIM, listele certificatelor înregistrate, modificările survenite în statutul juridic etc.

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Protecţia Noilor Soiuri de Plante.

Conţine cererile de brevete pentru soiuri, denumirile propuse şi denumirile acceptate, brevetele de soiuri acordate în vigoare sau deciziile oferite de licenţe pentru exploatarea soiurilor şi alte informaţii de specialitate ca, de pildă Legea 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, regulament formular, norme tehnice de examinare a soiurilor etc.

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Cereri de Brevete de Invenţie Europene cu efecte extinse, conform prevederilor Legii nr. 32/1997.

Conţine rezumatele cererilor de brevet de invenţie europene cu efecte extinse în România, conform prevederilor Legii nr. 32/1997, brevete de invenţie europene cu efecte în România şi diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor.