Căutarea în capitole‎ > ‎Capitole‎ > ‎

Publicații Oficiale

În modulul Publicații Oficiale puteți căuta documente din Buletinul Procedurilor de Insolvență, Monitorul Oficial al României, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Buletinul Oficial OSIM. 
Acest modul este împărțit în etichete, având același nume cu numele publicațiilor. 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI) reprezintă publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea citaţiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidator după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este publicat în fiecare zi lucrătoare (de luni până vineri inclusiv).

Informaţiile pentru Buletinul Procedurilor de Insolvenţă sunt disponibile începând cu ultimul trimestru al anului 2009.


Monitorul Oficial al Romaniei (complet)

Publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de legea privind Monitorul Oficial şi de alte acte normative. Este reglementat prin Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Cuprinde 7 (şapte) părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării. Informaţiile pot fi găsite începând cu anul 2001 până la zi (Partea I este din 1989), căutarea făcându-se în toate cele şapte părţi ale Monitorului Oficial. 

Monitorul Oficial al României are 7 părți:

Partea I - LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE

Actele juridice ale Parlamentului, actele cu caracter politic ale Parlamentului și ale celor două Camere; actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit legii; decizii ale președinților Camerei Deputaților și Senatului; actele Președintelui României; actele Guvernului; deciziile primului-ministru, potrivit legii; actele normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenței lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii; actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii; deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale; acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii; deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii; deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât; actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii; deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale; acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii; deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii; deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;

Partea a II-a - DEZBATERI PARLAMENTARE

stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și Senatului; stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului; sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului; rapoartele și dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament; întrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice la care nu s-a răspuns; alte acte prevăzute de lege.

Partea a III-a - PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI

În temeiul unor dispoziții legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunțuri și altele asemenea. De exemplu: pierderi de acte, concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice.

Partea a IV-a - PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI

În temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la operatori economici și la alte categorii de persoane juridice, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

Partea a V-a - CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ

În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și de ramură, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

Partea a VI-a - ACHIZIŢII PUBLICE

 În Partea a VI-a se publică anunțurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și alte anunțuri stabilite prin dispoziții legale.

Partea a VII-a - PUBLICAŢII ALE SOCIETĂŢILOR COOPERATIVE

În temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la societăți cooperative și la alte categorii de persoane juridice înființate de societățile cooperative, precum și alte acte referitoare la cooperație, stabilite prin dispoziții legale.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Jurnalul Oficial - UE) este publicat în cele 20 de limbi oficiale ale Uniunii Europene (UE) şi se publică dimineaţa devreme, după fiecare zi lucrătoare.

Cuprinde două serii conexe (L pentru legislaţie şi C pentru informări şi comunicări) şi un supliment (S pentru achiziţii publice). E şi A sunt Jurnale Oficiale publicate ca anexe la seria C (de exemplu C 307 A, C 309 E).

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pot fi găsite informaţii din seriile L şi C (CA, CE) începând cu anul 2010, iar din seria S, anunţurile privind achiziţiile publice din România, în limba română, începând cu mai 2010.

Buletinul Oficial - OSIM

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplică politica în domeniu. De asemenea, administrează următoarele legi şi acte normative care definesc legislaţia română în domeniul protecţiei proprietăţii industriale:Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.

Publicaţii OSIM

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Brevete de Invenţie.

Conţine rezumatele cererilor de brevet şi brevetelor acordate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile.
Anexa 1 - Cereri şi Certificate Suplimentare de Protecţie
Anexa 2 - Modele de utilitate

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Mărci şi indicaţii geografice.

Conţine datele complete privind mărcile înregistrate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al mărcilor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile.

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Desene şi Modele.

Conţine toate datele cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor, depuse la OSIM, listele certificatelor înregistrate, modificările survenite în statutul juridic etc.

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Protecţia Noilor Soiuri de Plante.

Conţine cererile de brevete pentru soiuri, denumirile propuse şi denumirile acceptate, brevetele de soiuri acordate în vigoare sau deciziile oferite de licenţe pentru exploatarea soiurilor şi alte informaţii de specialitate ca, de pildă Legea 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, regulament formular, norme tehnice de examinare a soiurilor etc.

Buletinul oficial de proprietate industrială (BOPI) - secţiunea Cereri de Brevete de Invenţie Europene cu efecte extinse, conform prevederilor Legii nr. 32/1997.

Conţine rezumatele cererilor de brevet de invenţie europene cu efecte extinse în România, conform prevederilor Legii nr. 32/1997, brevete de invenţie europene cu efecte în România şi diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor.